Σελίδες

Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013

Παράβολα για το Δίπλωμα Οδήγησης τώρα και Ηλεκτρονικά

Ηλεκτρονικό Παράβολο

Με τον όρο «ηλεκτρονικό παράβολο» («e-Παράβολο») νοείται ο μοναδικός ψηφιακός κωδικός που χορηγείται μέσω της διαδικτυακής πύλης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsis.gr. Με χρήση της σχετικής εφαρμογής κάθε ενδιαφερόμενος (φυσικό ή μη φυσικό πρόσωπο) δύναται να ζητήσει τη χορήγηση παραβόλου σε ηλεκτρονική μορφή. Πρόσβαση στην εφαρμογή έχουν πιστοποιημένοι και μη πιστοποιημένοι χρήστες του TAXISnet.
Έτσι λοιπόν οι πολίτες που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν δίπλωμα οδήγησης δεν είναι πλέον απαραίτητο να στήνονται και να περιμένουν στις ατελείωτες ουρές των ταμείων των ΔΟΥ προκριμένου να αποκτήσουν τα απαραίτητα παράβολα για τον προγραμματισμό των εξετάσεων τους ή ακόμα και γαι την κατάθεση των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη χορήγηση της κάρτας εκπαιδεύσεως υποψήφιου οδηγού.
Μέσω του ηλεκτρονικού υπολογίστη τους μπορούν να αποκτήσουν με μερικά "κλικ" το παράβολο που επιθυμούν καθώς και να το πληρώσουν μέσω του E-Banking που διαθέτουν (και αν δεν διαθέτουν με κατάθεση σε οποιαδήποτε τράπεζα ή ΕΛΤΑ).
Το μόνο κακό είναι ότι η Υπηρεσία αυτή βρίσκεται ακόμα σε πιλοτική λειτουργία και από την ημέρα πληρωμής του "e-Παραβόλου" χρειάζονται τουλάχιστον 2 ημέρες (σε μερικές περιπτώσεις και πάνω από εβδομάδα) για την ταυτοποιήση του στην αντίστοιχη υπηρεσία του Δημοσίου.